三字经给孩子收藏起来

rénzhīchūxìngběnshàn人之初,性本善。xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn性相近,习相远。gǒubújiàoxìngnǎiqiān苟不教,性乃迁。jiàozhīdàoguìyǐzhuān教之道,贵以专。xīmèngmǔzélínchǔ昔孟母,择邻处。zǐbùxuéduànjīzhù子不学,断机杼。dòuyānshānyǒuyìfāng窦燕山,有义方。jiàowǔzǐmíngjùyáng教五子,名俱扬。yǎngbújiàofùzhīguò养不教,父之过。jiàobùyánshīzhīduò教不严,师之惰。zǐbùxuéfēisuǒyí子不学,非所宜。yòubùxuélǎohéwéi幼不学,老何为。yùbùzhuóbùchéngqì玉不琢,不成器。rénbùxuébùzhīyì人不学,不知义。wèirénzǐfāngshàoshí为人子,方少时。qīnshīyǒuxílǐyí亲师友,习礼仪。xiāngjiǔlíngnéngwēnxí香九龄,能温席。xiàoyúqīnsuǒdāngzhí孝于亲,所当执。róngsìsuìnéngrànglí融四岁,能让梨。tìyúzhǎngyíxiānzhī弟于长,宜先知。shǒuxiàotìcìjiànwén首孝弟,次见闻。zhīmǒushùshímǒuwén知某数,识某文。yīérshíshíérbǎi一而十,十而百。bǎiérqiānqiānérwàn百而千,千而万。sāncáizhětiāndìrén三才者,天地人。sānguāngzhěrìyuèxīng三光者,日月星。sāngāngzhějūnchényì三纲者,君臣义。fùzǐqīnfūfùshùn父子亲,夫妇顺。yuēchūnxiàyuēqiūdōng曰春夏,曰秋冬。cǐsìshíyùnbùqióng此四时,运不穷。yuēnánběiyuēxīdōng曰南北,曰西东。cǐsìfāngyìnghūzhōng此四方,应乎中。yuēshuǐhuǒmùjīntǔ曰水火,木金土。cǐwǔxíngběnhūshù此五行,本乎数。yuērényìlǐzhìxìn曰仁义,礼智信。cǐwǔchángbùróngwěn此五常,不容紊。dàoliángshūmàishǔjì稻粱菽,麦黍稷。cǐliùgǔrénsuǒshí此六谷,人所食。mǎniúyángjīquǎnshǐ马牛羊,鸡犬豕。cǐliùchùrénsuǒsì此六畜,人所饲。yuēxǐnùyuēāijù曰喜怒,曰哀惧。àiwùyùqīqíngjù爱恶欲,七情具。páotǔgémùshíjīn匏土革,木石金。sīyǔzhúnǎibāyīn丝与竹,乃八音。gāozēngzǔfùérshēn高曾祖,父而身。shēnérzǐzǐérsūn身而子,子而孙。zìzǐsūnzhìxuánzēng自子孙,至玄曾。nǎijiǔzúrénzhīlún乃九族,人之伦。fùzǐēnfūfùcóng父子恩,夫妇从。xiōngzéyǒudìzégōng兄则友,弟则恭。zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng长幼序,友与朋。jūnzéjìngchénzézhōng君则敬,臣则忠。cǐshíyìrénsuǒtóng此十义,人所同。fánxùnméngxūjiǎngjiū凡训蒙,须讲究。xiángxùngǔmíngjùdòu详训诂,明句读。wéixuézhěbìyǒuchū为学者,必有初。xiǎoxuézhōngzhìsìshū小学终,至四书。lúnyǔzhěèrshípiān论语者,二十篇。qúndìzǐjìshànyán群弟子,记善言。mèngzǐzhěqīpiānzhǐ孟子者,七篇止。jiǎngdàodéshuōrényì讲道德,说仁义。zuòzhōngyōngzǐsībǐ作中庸,子思笔。zhōngbùpiānyōngbúyì中不偏,庸不易。dàxiǎodàizhùlǐjì大小戴,注礼记。shùshèngyánlǐyuèbèi述圣言,礼乐备。yuēguófēngyuēyǎsòng曰国风,曰雅颂。hàosìshīdāngfěngyǒng号四诗,当讽咏。shījìwángchūnqiūzuò诗既亡,春秋作。yùbāobiǎnbiéshànè寓褒贬,别善恶。sānzhuànzhěyǒugōngyáng三传者,有公羊。yǒuzuǒshìyǒugǔliáng有左氏,有谷梁。jīngjìmíngfāngdúzǐ经既明,方读子。cuōqíyàojìqíshì撮其要,记其事。wǔzǐzhěyǒuxúnyáng五子者,有荀扬。wénzhōngzǐjílǎozhuāng文中子,及老庄。jīngzǐtōngdúzhūshǐ经子通,读诸史。kǎoshìxìigrave;zhīzhōngshǐ考世系,知终始。zìxīnóngzhìhuángdì自羲农,至黄帝。hàosānhuángjūshàngshì号三皇,居上世。tángyǒuyúhàoèrdì唐有虞,号二帝。xiāngyīxùnchēngshèngshì相揖逊,称盛世。xiàyǒuyǔshāngyǒutāng夏有禹,商有汤。zhōuwénwǔchēngsānwáng周文武,称三王。xiàchuánzǐjiātiānxià夏传子,家天下。sìbǎizǎiqiānxiàshè四百载,迁夏社。tāngfáxiàguóhàoshāng汤伐夏,国号商。liùbǎizǎizhìzhòuwáng六百载,至纣亡。zhōuwǔwángshǐzhūzhòu周武王,始诛纣。bābǎizǎizuìchángjiǔ八百载,最长久。zhōuzhédōngwánggāngzhuì周辙东,王纲坠。Chěnggāngēshàngyóushuì逞干戈,尚游说。shǐchūnqiūzhōngzhànguó始春秋,终战国。wǔbàqiángqīxióngchū五霸强,七雄出。yíngqínshìshǐjiānbìng嬴秦氏,始兼并。chuánèrshìchǔhànzhēng传二世,楚汉争。gāozǔxīnghànyèjiàn高祖兴,汉业建。zhìxiàopingwángmǎngcuàn至孝平,王莽篡。guāngwǔxīngwéidōnghàn光武兴,为东汉。sìbǎiniánzhōngyúxiàn四百年,终于献。wèishǔwúzhēnghàndǐng魏蜀吴,争汉鼎。hàosānguóqìliǎngjìn号三国,迄两晋。songqíjìliángchénchéng宋齐继,梁陈承。wéináncháodūjīnlíng为南朝,都金陵。běiyuánwèifēndōngxi北元魏,分东西。yǔwénzhōuyǔgāoqí宇文周,与高齐。dàizhìsuíyìtǔyǔ迨至隋,一土宇。búzàichuanshītǒngxù不再传,失统绪。tánggāozǔqǐyìshī唐高祖,起义师。chúsuíluànchuàngguójī除隋乱,创国基。èrshíchuánsānbǎizǎi二十传,三百载。liángmièzhīguónǎigǎi梁灭之,国乃改。liángtángjìnjíhànzhōu梁唐晋,及汉周。chēngwǔdàijiēyǒuyóu称五代,皆有由。yánsòngxīngshòuzhōushàn炎宋兴,受周禅。shíbāchuánnánběihùn十八传,南北混。liáoyǔjīndìhàofēn辽与金,帝号纷。dàimièliáosòngyóucún迨灭辽,宋犹存。zhìyuánxīngjīnxùxiē至元兴,金绪歇。yǒusòngshìyìtongmiè有宋世,一同灭。bìngzhōngguójiānróngdí并中国,兼戎狄。míngtàizǔjiǔqīnshī明太祖,久亲师。chuánjiànwénfāngsìsì传建文,方四祀。qiānběijīngyǒnglèsì迁北京,永乐嗣。dàichóngzhēnméishānshì迨崇祯,煤山逝。qīngtàizǔyīngjǐngmìng清太祖,膺景命。jìngsìfāngkèdàdìng靖四方,克大定。zhìxuāntǒngnǎidàtóng至宣统,乃大同。shíèrshìqīngzuòzhōng十二世,清祚终。dúshǐzhěkǎoshílù读史者,考实录。tōnggǔjīnruòqīnmù通古今,若亲目。kǒuérsongxīnérwéi口而诵,心而维。cháoyúsīxīyúsī朝于斯,夕于斯。xīzhòngníshīxiàngtuó昔仲尼,师项橐。gǔshèngxiánshàngqínxué古圣贤,尚勤学。zhàozhōnglingdúlǔlún赵中令,读鲁论。bǐjìshìxuéqiěqín彼既仕,学且勤。pīpúbiānxiāozhújiǎn披蒲编,削竹简。bǐwúshūqiězhīmiǎn彼无书,且知勉。tóuxuánliángzhuīcìgǔ头悬梁,锥刺股。bǐbújiàozìqínkǔ彼不教,自勤苦。rúnángyíngrúyìngxuě如囊萤,如映雪。jiāsuīpínxuébúchuò家虽贫,学不辍。rúfùxīnrúguàjiǎo如负薪,如挂角。shēnsuīláoyóukǔzhuó身虽劳,犹苦卓。sūlǎoquánèrshíqī苏老泉,二十七。shǐfāfèndúshūjí始发奋,读书籍。bǐjìlǎoyóuhuǐchí彼既老,犹悔迟。ěrxiǎoshēngyízǎosī尔小生,宜早思。ruòliánghàobāshíèr若梁灏,八十二。duìdàtíngkuíduōshì对大廷,魁多士。bǐjìchéngzhòngchēngyì彼既成,众称异。ěrxiǎoshēngyílìzhì尔小生,宜立志。yíngbāsuìnéngyǒngshī莹八岁,能咏诗。mìqīsuìnéngfùqí泌七岁,能赋棋。bǐyǐngwùrénchēngqí彼颖悟,人称奇。ěryòuxuédāngxiàozhī尔幼学,当效之。càiwénjīnéngbiànqín蔡文姬,能辨琴。xièdàoyùnnéngyǒngyín谢道韫,能咏吟。bǐnǚzǐqiěcōngmǐn彼女子,且聪敏。ěrnánzǐdāngzìjǐng尔男子,当自警。tángliúyànfāngqīsuì唐刘晏,方七岁。jǔshéntóngzuòzhèngzì举神童,作正字。bǐsuīyòushēnyǐshì彼虽幼,身已仕。ěryòuxuémiǎnérzhì尔幼学,勉而致。yǒuwéizhěyìruòshì有为者,亦若是。quǎnshǒuyèjīsīchén犬守夜,鸡司晨。gǒubùxuéhéwéirén苟不学,曷为人。cántǔsīfēngniàngmì蚕吐丝,蜂酿蜜。rénbùxuébùrúwù人不学,不如物。yòuérxuézhuàngérxíng幼而学,壮而行。shàngzhìjūnxiàzémín上致君,下泽民。yángmíngshēngxiǎnfùmǔ扬名声,显父母。guāngyúqiányùyúhòu光于前,裕于后。rényízǐjīnmǎnyíng人遗子,金满赢。wǒjiàozǐwéiyìjīng我教子,惟一经。qínyǒugōngxìwúyì勤有功,戏无益。jièzhīzāiyímiǎnlì戒之哉,宜勉力。

三字经给孩子收藏起来

三字经给孩子收藏起来

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 673862431@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.bbqim8.com/archives/4465